ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящата политика за защита на личните данни дружеството ,,МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ’’ ЕООД с ЕИК: 207026238, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Кръстова вада“ ул. Асен Йорданов №62, в качеството си на администратор на лични данни, по смисъла на чл. 4, т. 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с използването на уебсайта www.medins.bg, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни.

В тази Политика „Лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която позволява пряко или косвено да бъдете идентифицирани.

Какви са принципите, които прилагаме при обработването на Вашите лични данни?

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност през целия процес на обработване на лични данни;
 • Ограничение на целите на обработване – личните данни, които Дружеството обработва, се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на личните данни, които Дружеството обработва, и ограничаване до такива, необходими за целите, за които се обработват;
 • Точност и актуалност на личните данни, които се обработват, и предприемане на всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват в уебсайта www.medins.bg , са следните:

 • Име, презиме и фамилия според националния документ за самоличност.
 • Контакти: електронна поща и телефонен номер.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за установяване на контакт с лицата, попълнили контактната форма в www.medins.bg

На кого можем да споделим Вашите лични данни?

Дружеството зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно ,,МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ’’ ЕООД да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Държавни институции при изпълнение на законови изисквания

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

,,МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ’’ ЕООД съхранява информация за Вашите лични данни, които администрира за целите на изпълнение на административните процеси и статистика, като срокът е максимум 3 /три/ години.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Процесът по обработване на Вашите лични данни, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Уважаваме Вашата лична неприкосновеност и гарантираме, че лицата, оправомощени от нас да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност.

Как гарантираме сигурността на Вашите лични данни?

Прилагаме технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание, на което се събират, или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано във връзка с използването на услугите предоставяни от дружеството. Можем да разкрием и предоставим лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение.

Какви права имате спрямо личните Ви данни, обработвани от , ,,МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ’’ ЕООД и как може да ги упражните?

 • Да получите достъп до Вашите личните данни, които медицинският център обработва, и да получите копие от тях;
 • При непълнота или неточност на данните, които медицинският център обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 • Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са, ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно;
  Това е приложимо след изтичане на определения срок за съхранение.
 • В определените от приложимото законодателство случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 • Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 • Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие;
 • Да подадете ЖАЛБА срещу администратор и/или обработващ лични данни за нарушение на Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 и/или Закона за защита на личните данни или СИГНАЛ за нарушение на законодателството, когато нe са засегнати правата Ви до Комисия за защита на личните данни.Жалбата или сигналът трябва да съдържат:
 • Данни за подателя – име, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие);
 • Естеството на жалбата или сигнала;
 • Дата на узнаване на нарушението, ако се твърди такова;
 • Посочване на лице, срещу което се подава жалбата или сигналът;
 • Друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация;
 • Дата и подпис (за електронните документи – КЕП, за хартиените – саморъчен).Можете да подадете жалба или сигнал в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:
 • Лично на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД);
 • С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни;
 • По факс – 029153525;
 • На електронната поща на КЗЛД – kzld@cpdp.bg.
  ВАЖНО! При подаване на жалба по този начин, тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Жалби, които са сканирани или снимани и подадени на електронната ѝ поща, но неподписани с КЕП, не се разглеждат от КЗЛД.
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”.

Всички искания от субекта на данни до администратора на лични данни за предоставяне на информацията за обработка на данните му, копие от обработваните му данни, за заличаване на лични данни, за преносимост на лични данни, коригиране и оттегляне на съгласие,  се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес info@medins.bg или на адреса на управление на Дружеството.

Каква е нашата Политика за използване на бисквитки?

Нашите клиенти следва да бъдат информирани, че информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични такива по смисъла на регламента. Подробна информация за употребата на бисквитки в уебсайта на ,,МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ’’ може да намерите в нашата Политика за бисквитки.