Правна бележка.

© Авторско право Мед Инс. Всички права запазени.

Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, анимационните файлове, видео файловете и подредбата им на уебсайта са защитени с авторски права и са предмет на друга защита на интелектуалната собственост. Тези елементи не могат да се копират с търговска цел или за търговско разпространение, нито да се променят или публикуват на други сайтове. Уебсайтът може да съдържа изображения, авторските права върху които са собственост на трети лица.

Гаранции, отговорност.

Информацията на този уебсайт се предоставя „такава, каквато е“, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушения на права на трети страни. Макар че предоставената информация се смята за точна, не е изключено тя да съдържа грешки или неточности. Възможно е наличието на грешки и неточности. Възможни са промени. При никакви обстоятелства „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД не носи отговорност пред когото и да е за никакви специални, непреки или косвени щети във връзка с използването на този материал, освен ако не са причинени в резултат на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, които се поддържат от трети страни, и следователно се отказва от отговорност за всякакви връзки от този уебсайт към други уебсайтове.

Търговски марки.

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ и логото на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД са търговски марки, притежание на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД. Освен това, на уебсайта са използвани и други търговски марки, собственост на партньори на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД, като но не само имена, лога. Нямате право да използвате която и да било от търговските марки, като всякакво нарушение на марковите права на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД ще бъде преследвано с всички предвидени от действащото законодателство средства и механизми. Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на този уебсайт са обект на правата върху търговските марки на компании с договорни взаимоотношения със свързаните с „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД дружества, включително всички марки, имена на, лога.

Лицензи.

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД се стреми да ви предложи иновативен и информативен уебсайт. Въпреки това трябва да знаете, че „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД трябва да защитава интелектуалната си собственост, включително всички патенти, търговски марки и авторски права. Следователно, моля, имайте предвид, че този уебсайт не предоставя никакви лицензи за употреба на интелектуалната собственост на компаниите, част от или в партньорство с „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД, или трети страни.

Защита на личните данни.

В някои раздели на уебсайта може да бъде поискано доброволно предоставяне на лични данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. Предоставяйки личните си данни чрез уебсайта, Вие ги предоставяте на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД и свързаните компании/оториризирани представители за изпращане на необходима информация и с цел проучване. Предоставяйки доброволно личната си информация, Вие се съгласявате да ви бъдат изпращани електронни съобщения (e-mail, SMS и други) от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД във връзка с горното, както и с това „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД да прехвърля вашите лични данни към свързаните компании за гореспоменатите цели. Във всеки един момент можете да оттеглите даденото от вас съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използване и/или разкриване на личните ви данни, както и да поискате промени в съхраняваните на вашите лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД на адрес гр. София 1407, ул. “Асен Йорданов” 62 или на e-mail: info@medins.bg