Д-р Ана Шопова е специалист невролог в София с над 14 години медицински опит. Извършва диагностика, лечение и проследяване на заболявания на централната и периферната нервна система. Научните ѝ интереси са в областта на епилепсията и други пароксизмални състояния, невродегенеративни заболявания, невропсихология, неврогенетиката и наследствени невромускулни заболявания. Д-р Шопова не преглежда деца.

Завършва Медицински университет София през 2008 г. Своята специалност “Нервни болести” придобива през 2014 г. след специализация в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ “Александровска”. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд на тема: “Генотип – фенотип корелации при миотонични дистрофии тип 1 и тип 2”.

Специализирала е и в молекулярно-генетични подходи при диагностициране на невромускулни заболявания. Преминала е курс, посветен на невромускулните заболявания в Института по миология. Участвала е в изработването на молекулярна методика “Triplet-Repeat PCR и Southern Blot” – анализ за диагностициране на тринуклеотидна експанзия при миотонична дистрофия.

Има над 20 публикации в научни списания, в 14 от които е първи автор. Участвала е в национални и международни симпозиуми, конференции и конгреси. Член е на Българското дружество по неврология, Българското дружество по епилепсия и Българското дружество по двигателни нарушения.

От 2015 г. д-р Шопова работи в Отделението по епилепсия към Клиниката по нервни болести и пароксизмални състояния в МБАЛНП „Св. Наум“. От 2019 г. е главен асистент към Катедра по неврология към Медицинския университет – София. Част и от екипа специалисти на Медицински център „МедИнс – Свети Герасим Кефалонийски“. Владее английски и руски език.

Запиши час